صفحه اصلی
کنترل پروژه
مهندسی ومدیریت کیفیت
نرم افزارهای مهندسی
تربیت پژوهشگر
مدیریت مالی
مدیریت وکسب و کار
همایش وکنفرانس
خدمات آنلاین
   آکادمی Vinsys هند

همکاری مشترک موسسه توسعه با آکادمی Vinsys از فروردین 1395 آغاز شده، این آکادمی از سال 1999 با بیش از 450 استاد متخصص و حرفه ای در سراسر دنیا فعالیت میکند.

موسسه آموزش عالی آزاد توسعه به منظور ارائه خدمات حرفه ای بین المللی و منطبق بر دانش روزجهان با آکادمیVinsys همکاری و بعنوان تنها نماینده رسمی این آکادمی در ایران فعالیت مینماید.

این آکادمی مورد تایید Microsoft، Oracle ، EXIN و موسسه PMI به شماره شناسایی 2739 میباشد و در ده سال گذشته بیش از 315000 دانش پذیر متخصص را در سراسر جهان آموزش داده است.